Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna 2018 Nejlepší banka 2018
22.5.2017

Pohled odborníka: Regulace chtějí v případě bank léčit zdravého pacienta

V jaké oblasti se podle vás v současné době rozhoduje v boji o bankovního klienta?
Je to ve stejných oblastech, jako tomu bylo doposud, tedy v inovaci produktů a jejich "šití" na míru při zachování komplexnosti obsluhy všech potřeb klienta, v uživatelsky komfortním poskytování služeb a schopnosti reagovat na měnící se poptávku. Ve všech těchto sférách může být banka skutečným partnerem. Zásadní roli hraje schopnost finančních institucí rozvíjet svůj vztah s klienty na základě moderních digitalizovaných operačních postupů.

Jaký je obecně váš názor na nejrůznější bonusy? Jaké jsou z pohledu bank jejich výhody oproti tomu mít jednoduše řečeno nastaveny nižší ceny nabízených produktů?
Obecně není důvod mít na marketingové aktivity v bankovnictví jiné požadavky než na ty v jiných oblastech ekonomiky. Je tedy právem a individuální volbou každého bankovního domu, jakou marketingovou strategii volí, pokud je v souladu s obecně platnou legislativou.

Kde v současnosti vidíte největší legislativní nedostatek, který negativně ovlivňuje bankovní sektor?
Je obtížné vybírat dílčí příklady v situaci, kdy brutálně narůstá regulatorní tlak na celé bankovní odvětví. Problémem je celkový trend vývoje regulace a nekončící omezování volnosti podnikatelského prostředí, v němž banky operují. Většina regulatorních iniciativ je k nám importována z Evropy, a vzhledem k tomu, že český bankovní systém je ve výborné kondici, znamená to ve svém důsledku to, že tyto regulace chtějí v našem případě léčit zdravého pacienta. S touto léčbou však souvisí nemalé náklady, které v konečném důsledku nesou na bedrech především klienti. Co si globální regulátoři neuvědomují je, že nekonečné přidávání dalších vrstev regulatorních požadavků na již tak přeregulované odvětví bankovnictví vytváří stále narůstající nerovnost podmínek ve finančním odvětví. S tím rostou i předpoklady pro takzvanou regulatorní arbitráž a pro vytlačování podnikatelské iniciativy do segmentů finančního trhu, kde jsou volnější nebo dokonce žádná pravidla hry. Nemám ale strach o budoucnost bank. Jejich schopnost adaptace a potenciál kreativně reagovat na měnící se prostředí byly vždy jejich silnou stránkou a budou jí i nadále.

Co se v poslední době podařilo České bankovní asociaci prosadit/spoluprosadit?
Především jsme rádi, že máme zavedený a dobře fungující pracovní a partnerský dialog jak s dohledem, tak s exekutivou a legislativou. To se projevilo a projevuje například ve všech fázích projednávání a schvalování nového zákona o spotřebitelském úvěru, nového zákona o platebním styku nebo při implementaci evropských směrnic do zákona o ČNB. Pozitiva fungující spolupráce se odrazila i v přípravách zákona o bankách, zákona o ozdravných postupech a v řadě dalších oblastí.

Podle aktuálních informací Čína předstihla eurozónu a má největší bankovní sektor na světě? Jaký význam má tato informace pro finanční Evropu?
V tuto chvíli, bez jakýchkoliv dalších informací, jde pouze o zajímavou informaci. Teprve budoucnost a odborné analýzy ukážou, jaký reálný dopad může mít tato zpráva na evropský bankovní trh.


zpět

Partner: Vyhlašovatel: Ve spolupráci s:
IBM Hospodářské noviny Mastercard
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace