Nejlepší banka
Nejlepší pojišťovna Nejlepší banka

Odborná záštita

Záštitu výzkumu udělil viceguvernér ČNB prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.
Velice děkujeme za důvěru a za udělení záštity.

Advisory board výzkumu

Advisory board Cen Hospodářských novin Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna je garantem dodržování metodiky a nezávislosti vyhodnocení dat pro účely projektu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna. Členové boardu mají možnost přihlížet vyhodnocení, být seznámeni s dílčími výsledky a účastnit se společných setkání a diskuzních fór týkajících se tohoto výzkumu.
 

Členové Advisory boardu:

prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. - profesor na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

„Jedinečnost výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna
spatřuji hned v několika ohledech. Předně oceňuji vyřešení
ambivalence hodnotícího náhledu jednak majitelů bank
a pojišťoven, jednak klientů těchto institucí. Výsledky soutěže
tak dávají plastický obraz o tom, jak je příslušná finanční
instituce efektivní a současně přátelská ke klientům. Významným
pozitivem je i permanentní úsilí organizačního týmu vylepšovat
vypovídací hodnotu kritérií soutěže a při vědomí si obecného
metodologického axiomu, že nejlepší řešení v nematematickém
smyslu slova neexistuje, pro další hodnotící rok učinit soutěž
spravedlivější a informačně hodnotnější. K posledně vyřčenému
bych sám rád přispěl v tomto směru dosti komplikované
oblasti pojišťovnictví.“

 

Ing. Marek Hatlapatka - Head of Research společnosti CYRRUS

„V dnešní záplavě nejrůznějších anket si velmi cením snahy
o maximální objektivitu tohoto projektu, což je také hlavní důvod,
proč jsem přijal funkci v Advisory boardu. V něm se snažím
uplatňovat především pohled praktika, jenž se v každodenní
práci zabývá faktory, které jsou důležité pro hodnocení bank
z pohledu investora.“

 

 

  

 

Ing. Tomáš Síkora, MBA - expert na pojišťovnictví a zprostředkování finančních produktů

 „Zásadní metodickou změnou vedoucí k přesnějšímu hodnocení
bylo rozdělení celé soutěže na kategorie životního a neživotního
pojištění. To umožní objektivně hodnotit v příslušné kategorii
např. pojistitele poskytující pouze životní pojištění, a získat tím
reprezentativní pořadí hodnocení jak z pohledu akcionáře tak
i z pohledu klienta. Za další významné zlepšení celé metodiky
považuji doplnění a zpřesnění technických ukazatelů – z pohledu
akcionáře jde např. o rentabilitu, solventnost apod. a z pohledu
klienta pak o např. šíři produktové nabídky, dostupnost. V celém

výzkumu se tak dává stále vyšší důraz na detailnější technická kritéria než je pouze hodnota předepsaného pojistného a její meziroční dynamika, která o situaci pojišťovny jak z pohledu klienta tak z pohledu akcionáře sama o sobě příliš nevypovídá. Rozhodně jako v jiných oblastech, tak i v pojišťovnictví neplatí, že to, co je nejlevnější, je vždy i nejlepší.“


Partneři: Vyhlašovatel:
IBM pwc Hospodářské noviny
Odborní partneři:
Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace